Gryningeskolan 08-580 808 80   Gryningeskolans förskola 08-580 808 80 

Trygga människor sätter avtryck i sin vardag genom att sprida positiv energi, inspirera samt erbjuda hopp. De hjälper människor att se bortom det vardagliga och resa sig ovanför vad de tror sig vara kapabla till. De inspirerar och motiverar sin omgivning att tro på sig själva liksom människor omkring dem. De stoppar negativ energi från att spridas och de bidrar till förändring i vardagen.  Gryningeandan utgår ifrån en dröm som inspirerar, motiverar och som för samman människor. En organisation som aspirerar på att ena och förstärka människor att tillsammans arbeta för en bättre skola.

Vår historia
Gryningeskolan är en fristående grundskola som öppnade upp sina dörrar för första gången höstterminen 2008 med idén att erbjuda elever och vårdnadshavare en svensk-muslimskprofil inom ramen för skolans val. Belägna i Botkyrka kommun är vi unik i vårt slag som den första och enda Svensk-muslimska friskolan i hela kommunen. Vid starten omfattade vår verksamhet skolformerna förskoleklassen och grundskolan från årskurs 1 och upp till årskurs 5.

Höstterminen 2011 utökades verksamheten till att också innefatta årskurs 6. Efter besked från skolinspektionen den 20 juni 2012 om att vår ansökan om att utöka med årskurs 7 blivit godkänd utökades vår verksamhet till att innefatta årskurs 7. Målsättningen för oss är att bli en komplett grundskolenhet från förskoleklass till årskurs 9 höstterminen 2016.

Svensk-muslimskprofil?
Så som rubriken refererar till är vi en profilskola med en svensk-muslimskprofil. Som vilken annan fristående grundskola i landet följer vi den svenska läroplanen. I vår svensk-muslimskaprofil erbjuder vi inom ramen för skolans val fördjupad religionsundervisning där vi ger eleverna möjligheten att fördjupa sig inom Islam men också inom de andra världsreligionerna. Vi är också en skola som förstår och har möjlighet att tillgodose elevers religiösa identitet och tillgodoser därmed elevernas behov med avseende på mat, bön och andra behov, samt en plats för att utveckla en djupare insikt kring islamska normer och värderingar.

Trygghet är viktigt
Trygghet är viktigt och centralt i en ung människas uppväxt. I vår skola strävar vi efter att skapa en miljö som stärker en svensk-muslimsk identitet och förbereder elever till att bli trygga muslimer som deltar aktivt i det svenska samhället och uppmuntras till att bli ledare och förebilder.

Vision
Gryningeskolans vision är att erbjuda en trygg miljö där varje elev inspireras att växa som kunskapstörstande människor med verktyg till egenmakt för att kunna leda sig själva och andra genom morgondagens utmaningar med möjlighet att utforska en svensk muslimsk identitet förankrad i tydliga värderingar.

Vårt uppdrag
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” (Skolans värdegrund, LGR11)

Organisation
Johai AB är skolans huvudman. Den förvaltas av styrelse som består av fem personer. Styrelsen ombesörjer skolans drift, ser till att bolaget och skolans ändamål uppfylls samt ansvarar för att all verksamhet inom skolans organisation sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Sedan 2019 har en helt ny styrelse tillträtt med breda erfarenhet av skolfrågor, organisation, IT-utveckling, civilsamhälle, juridik, facket, arbetsgivarfrågor och mycket mer. Den nya styrelsen består av aktiva och framgångsrika aktörer i samhället och har ett framtidsinriktad fokus med höga såväl som långsiktiga ambitioner för Gryningeskolan.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen kan sammanträda på särskild begäran av en styrelseledamot eller rektor. Ordförande ingår i ledningsgruppen och har tjänstetid eller motsvarande avsatt för detta.

Ekonomiskt ansvar
• Besluta om budget för ingående verksamhetsenheter
• Följa upp ekonomiskt utfall gentemot budget
• Initiera korrigerande åtgärder vid avvikelser från budget

Juridiskt ansvar
• Skapande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
• Ansvar för metoder och rutiner för lednings- och kvalitetssystem av verksamheten samt uppfyllelse av verksamhetsplan och -mål.
• Tillsättande av rektor och utformning av dennes befattningsbeskrivning.

Rektorn är ytterst ansvarig för skolans pedagogiska verksamhet. Styrelsen ska vara delaktig i större frågor och fungera som ett stöd för rektorn.